Nastavlja se ciklus civilnih kompetencija

Ciklus Civilnih i građanskih kompetencija se nastavlja, a očekuju nas dva zanimljiva predavanja.

Za početak se prisjetimo, Građanska je kompetencija skup znanja, vještina, stajališta, vrijednosti i ponašanja, koji pojedincu osiguravaju uspješno ispunjavanje njegove ustavnopravno priznate uloge subjekta odlučivanja u demokratskom društvu.

Kako bismo bolje razumjeli funkcioniranje društva, politike i bili aktivni građani, potrebno se prije svega educirati kako bismo mogli djelovati.

Iduće predavanje pod nazivom „Građanska (civilna) kultura i demokracija“ održat će se u četvrtak, 21.03. u Centru za mlade s početkom u 16:00 sati.

Svrha predavanja je upoznati i razumjeti vrijednosti, obilježja i praksu civilne kulture te njezinu funkciju u održanju i razvoju demokratskog društva.

Obradit će se različiti tipovi političke kulture (parohijalna, podanička i participativna politička kultura), obilježja građanske političke kulture (mješovita politička kultura, sposobnost balansiranja različitosti), odnos građanske kulture i demokratske strukture (ekonomski razvoj, institucionalna struktura, građanska kultura i demokracija) te odnos građanske kulture i demokratske stabilnosti. Poseban naglasak bit će stavljen na odnos civilne kulture i participacije građanskih udruga.

U četvrtak 28.03. slijedi još jedno predavanje pod nazivom „Participacija i demokratsko građanstvo“, a održat će se u Centru za mlade u 16:00 sati.

Tema ove jedinice su  predstavničke demokracije i smisao političke participacije, razvoj i obilježja političke participacije, značaj političke participacije u kontekstu demokratskih društava, vrste i oblici građanske participacije te ključni aspekti građanskog aktivizma u suvremenim razvijenim demokracijama.

Predavač navedenih predavanja je prof.dr.sc. Pero Maldini, predavanja su besplatna i otvorena za sve zainteresirane.

UniActive projekt – Projekt Europskog socijalnog fonda

PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I

VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA

Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Erasmus Student Network Dubrovnik, Udruga za mlade Maro i Baro i Sveučilište u Dubrovniku

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *