Udruga Bonsai

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai je neprofitna, nestranačka i nevladina udruga koja djeluje u smjeru promicanja aktivne građanske participacije kroz razvoj volonterstva, edukativne programe, zagovaranje ljudskih i građanskih prava, kreativni razvoj i rad za opće dobro.

Udruga Bonsai svojim djelovanjem želi doprinijeti izgradnji otvorenog, odgovornog i poticajnog društva svjesnog potreba svih svojih članova, koje potiče kulturu kritičkog promišljanja, uvažava bogatstvo različitosti te omogućuje svakom pojedincu neometan razvitak vlastitih potencijala.